ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCycle contest
bulletNew Motorcycle
bulletMotor sport
bulletCycle Care
dot
dot
bulletThai Honda
bulletThai Yamaha
bulletThai Suzuki
bulletKawasaki Motor
bulletVespa
bulletGPX
bulletHSEM
bulletDucati
bulletBMW Thailand
bulletHarley-Davidson Thailand
bulletTriumph Thailand
dot
dot
bulletJomthai Asahi
bulletIRC Tire
bulletDID / ELF / STANLEY
bulletCastrol
bulletIDEMITSU
bulletฺBRIDGESTONE
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
www.cycle-road.com


ยามาฮ่า เดินหน้าปลูกป่า

ยามาฮ่า เดินหน้าปลูกป่าลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ใน “กิจกรรมยามาฮ่าปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

ขึ้นแท่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายแรก ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน       บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืน เดินหน้าปลูกป่าในจังหวัดกำแพงเพชรในพื้นที่ 800 ไร่ ชดเชยคาร์บอน 4,289 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ถือเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายแรกที่เข้าร่วมโครงการ มุ่งหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 ตามกลยุทธ์ 4 มิติในการลดปัญหาโลกร้อน


      มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวถึงเป้าหมายหลักของกลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์ทั่วโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า “ภารกิจหลักองค์กรของกลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์คือการเป็น "บริษัทผู้สร้าง Kando" ซึ่งยามาฮ่ามุ่งมั่นที่จะมอบความสุข ความตื่นเต้นเร้าใจ เหนือความคาดหวังของลูกค้าให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ในขณะเดียวกัน ยามาฮ่ายังให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโลก โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทำงานอย่างหนัก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดภาระทางสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดตามนโยบาย Sustainability Development Goals 17 (SDGs 17) ขององค์การสหประชาชาติ เรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) และเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก Life on Land จึงนำมาสู่เป้าหมายของบริษัทกลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์ทั่วโลก รวมถึงบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งต้องการบรรลุเป้าหมายความเป็นการทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2050 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีเป้าหมายจะบรรลุเป้าหมายในปี 2065”      นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ ไทยยามาฮ่า ว่า “บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการเดียวกับบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น จึงไม่หยุดยั้งที่จะเดินหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดกลยุทธ์ 4 มิติในการดำเนินงาน ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1: การจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ ปี 1996 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ ทั้ง กลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์ทั่วโลก และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยพนักงานทุกระดับ ร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุเป้าหมาย เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน

กลยุทธ์ที่ 2: การนำ 4 หลักการมาใช้ในการจัดการ เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ประกอบด้วย
• ทฤษฎีคุณค่าพลังงาน (Theoretical Value Energy) การเก็บกวาด การลดการใช้พลังงาน และลดการสูญเสียจากการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงาน  
• การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) การติดตั้งโซล่าเซลล์ภายในโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์
• การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Reform) การทดแทนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำ ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้พลังงานต่ำ และปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ
• ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel free) การเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดกว่า

กลยุทธ์ที่ 3: การวิเคราะห์ทางด้านพลังงาน เช่น การนำระบบการตรวจวัดแบบ real-time เพื่อจะสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ เพื่อสามารถที่จะนำข้อมูลนั้นๆมาดำเนินการจัดทำเป็นมาตรการ หรือโครงการต่างๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4: ความตระหนักเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน เน้นการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่เหมาะสมแต่ละฟังก์ชันงานและความรับผิดชอบของพนักงาน เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จในโอกาสนี้ ทางบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ใน “กิจกรรมยามาฮ่า ปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” เพื่อเป็นการชดเชย 8% สอดรับกับแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายในพื้นที่ 800 ไร่ หรือนับเป็นการปลูกต้นไม้ 160,000 ต้น เพื่อชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 4,289 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้รับความร่วมมือจากท่านบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และชาวบ้านในพื้นที่บ้านลานกระทิง ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ปลูกและบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการช่วยอนุเคราะห์จัดสรร ที่ดินป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แบ่งปันคาร์บอนเครดิต ร่วมตรวจติดตามการเจริญเติบโตและรักษาผืนป่าอีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนจะขยายให้ครบ 1,500 ไร่ ซึ่งนอกจากจะชดเชยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้ว ยังเป็นการปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ช่วยหยุดการเสื่อมโทรมของดิน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ถือเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายแรกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง”.      นายบรรณรักษ์ เสริมทอง  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ในครั้งนี้ว่า “กรมป่าไม้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “กิจกรรมยามาฮ่า ปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์ทั่วโลก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย  ในการปลูกป่าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือการปลูกและบำรุงรักษาป่าปลูกใหม่ รวมทั้งบำรุงรักษาและฟื้นฟูป่า ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน เป็นต้นกำเนิดของความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) กรมป่าไม้ได้จัดสรรพื้นที่ปลูกป่า จำนวน 800 ไร่  ทั้งหมด 4 แปลง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว เขาสว่าง และป่าห้วยทราย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรและมีแผนการจัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกป่า ในปีต่อ ๆ ไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของคาร์บอนเครดิต เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว และสร้างสรรค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องสืบไป”       นอกจาก “กิจกรรมยามาฮ่าปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” แล้ว บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  และกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ยังไม่หยุดยั้งที่จะทำตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่วางไว้ โดยตั้งเป้าจะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิธีการจัดการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การติดตั้งแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Power Storage) รวมถึงการบุกเบิกใช้พลังงานสะอาดอื่น ๆ เช่น พลังงานไฮโดรเจน เป็นต้น 
Cycle Road News

เครื่องยนต์ BLUE CORE
YAMAHA FAZZIO
Yamaha Tracer 7 GT
YAMAHA XMAX TECH MAX
Honda CT125
ยามาฮ่ามอบ FAZZIO
IRC-D.I.D RIDE FOR LIFE 2024
Yamaha YZF-R7
XMAX Tech MAX One Day Trip
Honda ACADEMY สนามที่ 2
ยามาฮ่า ฉลอง 60 ปี สานต่อความห่วงใยเยาวชน
60 ปี ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ร่วมสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม
Honda Academy 2024
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา
Yamaha FAZZIO x FILA Limited Edition
YAMAHA FAZZIO GEN YOUR
Yamaha Motor Show 2024
New Giorno+ Donald Duck
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ
Honda Star Wars Limited
YAMAHA AUTOMATIC SHOWOFF
Yamaha Championship
Yamaha EXCITER155
TOPTEN RECORD DRAG BATTLE 2024
New Yamaha MT-15
CUB Camping EP. 2
Honda E-CLUTCH 650
Yamaha เปิดฉากสวยสนามแรก
YAMAHA THAILAND RACING TEAM
YAMAHA Best Automatic Fashion Festival 2024
Yamaha XSR900 GP
“ไทยยามาฮ่ามอเตอร์” ฉลองครบรอบ 60 ปี article
Thailand Bike of the Year 2024
H-SEM MOBILA-G V.2 article
Yamaha MT09
THE CREATOR ARENA
Yamaha MAX Series Community
YAMAHA Best Fashion Automatic Festival 2023
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย
Kawasaki Ninja 7 Hybrid
Ducati Monster 30 Anniversario
Honda Shadow Phantom
Suzuki GSX-8R
ํYamaha Motor Expo2023
Yamaha Tenere 700
YAMAHA PG-1 article
BMW F900XR
Aprilia Tuareg 660
Thruxton RS
Yamaha Automatic Trip
Brabus 1300 R
“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ article
KAWASAKI KSR 110
Yamaha Bolt R-Spec
Yamaha XSR900 DB40
Kawasaki Ninja e1
Yamaha YZ250F
MV Agusta Superveloce 98
Ducati DesertX Rally
Indian Roadmaster
"ไทยยามาฮ่า" เวิลด์ซูเปอร์สปอร์ต
เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ article
Indian Sport Chief article
Yamaha Tracer 9 GT+ article
“นักบิดไทยฮอนด้า” ระเบิดฟอร์มโฮมเรซ article
Yanaha XMAX Connected article
ชาวยามาฮ่าคลับร่วมเชียร์ไอเดีย article
Yamaha Automatic Trip article
YAMAHA R3 bLU cRU article
Yamaha XMAX Connected article
YAMAHA XSR700 Legacy
เที่ยวบางเสร่...วันเบาๆ กับยามาฮ่าฟินน์ article
ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม
NMAX TRIP
YAMAHA FAZZIO Hybrid
IRC.-D.I.D Ride for Life article
YAMAHA YZF-R1 GYTR VR46
Yamaha Finn Fest 2023 article
NMAX Trip
Yamaha Tenere
XMAX Connected
Yamaha XMAX
FINN Fest เทศกาลลานฟินน์ ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่
XMAX Trip
ยามาฮ่าจัดใหญ่ ประกวดรถแต่ง MAX Series 100 คัน
"ไทยยามาฮ่า" ปรับแผนส่ง "รัฐพงษ์" บิดแทน "อภิวัฒน์"
YAMAHA R3 bLU cRU Thailand​
Yamaha Grand for Good
์New Yamaha R15 Conneted
เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต
Yamaha Rev’n Ride
Yamaha Finn Fest 2023
YAMAHA R15 Connected
Songkran Safe & Save 2566
Yamaha Yacht party
ยามาฮ่าคว้ารางวัลการออกแบบและดีไซน์บูธ
Honda Motor Show 2023
Yamaha Motor Show 2023
Yamaha Fazzio Hybrid